รหัส

รหัส

<php?
ini_set ('display_errors', 1);
require_once ( 'PHPExcel.php');
require_once ( 'PHPExcel / IOFactory.php');
include_once ( '../../../ WP-load.php');
$ objPHPExcel = new PHPExcel ();
global $ wpdb;
// $ objPHPExcel-> getActiveSheet ();

$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A1', 'รายงานการบริจาค');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> mergeCells ('A1: C1', ");
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A2', 'SI');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('B2', 'โครงการ');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('C2', 'Sub Project');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('D2', 'Location');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('E2', 'Total');

$ file = 'บริจาค' เวลา () '.xlsx'; //
// $ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
// $ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ file);
// เปลี่ยนชื่อแผ่นงาน
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> setTitle ('Matrix ราคา');

/ / ตั้งดัชนีแผ่นงานที่แผ่นงานแรกดังนั้น Excel จะเปิดเอกสารนี้เป็นแผ่นงานแรก
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0);

$ startdate = $ _REQUEST ['exportstartdate'] ' 00: 00: 00 ';
$ enddate = $ _REQUEST ['exportenddate'] ' 00: 00: 00 ';

$ query_example = ("SELECT" $ wpdb-> คำนำหน้า "user_donating. *,". $ wpdb-> prefix "selections *, sum (". wpdb- "คำนำหน้า" user_donating.total_amt) เป็น totalamount FROM "wpdb-> คำนำหน้า" user_donating LEFT JOIN ". $ wpdb-> คำนำหน้า" selections on ". $ wpdb-> คำนำหน้า" user_donating.selection_id = ". $ wpdb-> คำนำหน้า" selections.uniqetime_id WHERE post_date ระหว่าง '". $ startdate.' 'และ'". $ enddate. '' กลุ่มตามโครงการ sub_project, location ");

$ result = mysql_query ($ queryexport);
$ header = ";
$ i = 3;
$ j = 1;

while ($ row = mysql_fetch_array ($ result)) {
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('A'. $ i, $ j);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('B' $ i, $ row ['project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('C' $ i, $ row ['sub_project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('D'. $ i, $ row ['location']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('E' $ i, '£' .number_format ($ row ['totalamount'], 2));

$ i ++;
$ J ++;
}

$ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
$ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ file);
$ file_url = 'อัพโหลด / excelsheet /'. ไฟล์;

ส่วนหัว ('Content-Type: application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
ส่วนหัว ("Content-Disposition: attachment; filename =". $ file);
ส่วนหัว ("Cache-Control: ต้อง - revalidate, post-check = 0, pre-check = 0");
ob_end_clean ();
readfile ($ FILE_URL);
exit;

>?

ต้องการความช่วยเหลือ? คลิกที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือออนไลน์